BG | EN
Програма към министерство на здравеопазването
Превенция и контрол на ХИВ/СПИН

» Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария
» Основни принци в работата на Глобалния фонд
» Кратка история
» Посланици на добра воля
» Глобален фондНОВА БРОШУРА

АКТУАЛНИ ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ 2014 - 2015 Г.
Картичка и плакат Световен ден за борба срещу...

НАЙ-НОВИЯТ НИ ВИДЕОКЛИП И ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ
НАЙ-НОВИТЕ ВИДЕОКЛИПОВЕ НА ПРОГРАМА "ПРЕВЕНЦИЯ И...

Най-новата брошура по туберкулоза

КАБКИС
Какво е КАБКИС? Това са кабинети за анонимно,...

Термини и съкращения
Термини (на български език) ХИВ-позитивен - това е...

Конкурси
ПОКАНА към лечебни заведения за заявяване на...


Глобален фонд

Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

На срещата по въпросите на ХИВ/СПИН в Абуджа, Нигерия през април 2001 г., Генералният секретар на ООН Кофи Анан призовава за създаване на Глобален фонд, който да насочва и разпределя допълнителни средства за превенция и лечение на СПИН, туберкулоза и малария.

Заседанието на Специалната сесия на Генералната асамблея на ООН, посветена на СПИН, през юни 2001 г. завършва с поемането на ангажимент за създаването на такъв фонд. Това решение е одобрено и подпомогнато финансово и от Г8 на среща, състояла се в Генуа през юли 2001 г. Като резултат се сформира Преходна работна група, чиято задача е да разработи рамка на Глобалния фонд по отношение на неговата структура и функции.

През януари 2002 г. се създава и постоянен Секретариат на фонда и само три месеца по-късно Бордът на Глобалния фонд одобрява първия етап от отпускане на безвъзмездна помощ за 36 страни.

Глобалният фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария е създаден с цел значително увеличаване на финансовите средства, отделяни за борба срещу трите най-унищожителни болести в света, както и за насочване на тези средства към области с най-голяма нужда. Глобалният фонд като партньорска структура между правителства, гражданско общество, частния сектор и засегнатите общности, представлява един новаторски подход към международното финансираане в сферата на здравеопазването.

Основни принципи на Глобалния фонд

Глобалния фонд е създаден въз основа на серия от принципи, които направляват всичките му дейности - от управление до отпускане на средства:

    * Оперира като финансов инструмент, а не като организация за реализиране на дейности
    * Осигурява финансови средства и съдейства за допълнителното привличане на такива
    * Подкрепя програми, разработени с държавно участие
    * Действа по балансиран начин в зависимост от различните региони, болести и интервенции
    * Цели постигане на интегриран и балансиран подход към превенцията и лечението
    * Оценява предложенията за финансиране чрез независими процеси на разглеждане
    * Установява опростен, бърз и новаторски процес на отпускане на средства, като действа прозрачно и отговорно


1. Оперира като финансов инструмент, а не като организация за реализиране на дейности.

Целта на Глобалния фонд е да привлича, управлява и отпуска средства за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.
Фондът не прилага програми директно, вместо това разчита на знанията и уменията на местните експерти.

Като финансов механизъм, Глобалният фонд работи в тясно сътрудничество с други двустранни и многостранни организации в областта на здравеопазването и развитието, с цел координиране на новите програми с вече съществуващите такива. В много случаи тези партньори участват и в местните Национални координационни комитети, осигуряващи важна техническа помощ по време на процеса на разработване на предложенията и реализирането на програмите. Глобалният фонд разчита на съществуващо финансово управление, системи за мониторинг и отчитане, където това е възможно.

2. Осигурява финансови средства и съдейства за допълнително привличане на такива.

Глобалният фонд финансира програми само, когато е получил гаранции, че неговата помощ не замества или не намалява други източници на финансиране, отпуснати за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, или други, отделени за общественото здраве в по-общ план. Глобалният фонд активно търси допълнително финансиране от други донори и използва своите средства така, че да предизвика допълнителни инвестиции от донори и под-получатели. Правителства и организации от няколко страни вече увеличиха подкрепата си към програми за борба с тези болести, подкрепяйки амбицията на Глобалния фонд да увеличи общото инвестиране в здравеопазването.

От 2001 г. до настоящия момент, Глобалният фонд е привлякъл над 4.7 милиарда долара за финансиране на програми за превенция и лечение на СПИН, туберкулоза и малария до 2008 г. През първите две фази от отпускането на средства, Фондът е отделил 1.5 милиарда за финансиране на 154 програми в 93 страни.

3. Подкрепя програми, разработени с държавно участие.

Глобалният фонд подкрепя създаването на новаторски партньорства в страните под-получатели и очаква активно участие на местните представители на гражданското общество и частния сектор. Фокусирайки вниманието си върху техническото качество на предложенията, Глобалният фонд оставя дизайна и приоритетите на програмите на партньорите, представяни от Националния координационен комитет. Също така Глобалният фонд подкрепя и създаването на местна собственост.

Този подход служи не само за постигане на ефективни стратегии за борба срещу специфичните болести, но и за подпомагане усилията за укрепване на здравните системи в страните под-получатели в съответствие с националните стратегически планове. Програмите, финансирани от Глобалния фонд, са създадени въз основа на съществуващите стратегии за социално развитие, които са били разработени за подобряване на общественото здраве.

4. Действа по балансиран начин по отношение на различните региони, болести и интервенции.

При отпускането на средства Глобалният фонд дава приоритет на ефективни предложения от най-нуждаещите се страни и региони, с най-високи нива на разпространение на болестите, и с най-малки налични финансови ресурси за борба с тези епидемии. Глобалният фонд също така отпуска средства и за регионите в света с бързо разрастващи се епидемии с цел да предотврати по-нататашното разпространение на болестите. Като например безвъзмездната помощ, отпусната за Украйна, ще помогне за създаване на система за осигуряване на антиретровирусна терапия за ХИВ-позитивни, което ще увеличи съществено предлаганото лечение чрез новаторски партньорства между правителството и неправителствени организации.
Глобалният фонд финансира програми във всички райони на света. Имайки предвид обаче неравномерното влияние на тези болести в Африка, 61% от средствата, одобрени във Фази1 и 2, ще финансират програми в суб-Сахарна Африка. Близо две трети от средствата, одобрени в тези две фази, са за борба срещу СПИН, и съответно 17% от тях са срещу малария и 14% срещу туберкулоза.

5. Цели постигане на интегриран и балансиран подход към превенцията и лечението.

Глобалният фонд има всеобхватен подход към СПИН, туберкулоза и малария, финансирайки както превенцията, така и лечението в зависимост от нуждите, определени на местно ниво. Три четвърти от страните, получили средства за борба срещу ХИВ/СПИН, ще използват поне една част от техните средства, за да осигурят антиретровирусна терапия. Всички средства, отпускани за борба срещу ХИВ, включват дейности по превенцията, насочени най-често към младите хора, които съставляват 40% от всички нови случаи на заразяване по света. Средствата, отпускани за борба срещу малария ще осигурят по-широк достъп до мрежи, обработени с препарати против насекоми, и едновременно с това ще дадат на здравните власти инструментите и знанията да идентифицират, диагностицират и лекуват болните. В случаите на туберкулоза специално ползата от осигуряването на ефективно лечение предотвратява по-нататъшното разпространение на болестта.

6. Оценява предложенията чрез независими процеси на разглеждане.

Глобалният фонд използва независима Комисия за техническо разглеждане на предложенията, което гарантира насочването на ограничените ресурси към технически стабилни програми с най-големи шансове за успех. В комисията са включени експерти по заболяванията, както и специалисти в областта на развитието, които са способни да оценят как предложените програми допълват настоящите усилия за намаляване на проблемите в здравеопазването и социалното развитие на държавно ниво.

Секретариатът на Глобалния фонд преценява първо надеждността на предложенията, след което ги предава на Комисията за техническо разглеждане, която ги оценява по техническа състоятелност и заслуги, сравнявайки ги с доказано добрите практики.
Чрез този процес на разглеждане предложенията се разделят в четири основни категории:

      1. готови и подходящи за финансиране
      2. подходящи за финансиране след съответните уточнения
      3. неподходящи за финансиране на настоящия етап, но се препоръчва преразглеждане и повторно кандидатстване
      4. неподходящи за финансиране

След това Бордът на Глобалния фонд разглежда препоръките, направени от Комисията за техническо разглеждане, и одобрява предложенията по точки 1 и 2 /по-горе/ в зависимост от наличието на средства. Комисията налага много по-строги изисквания във втория етап, отколкото в първия, приемайки, че качеството на предложенията се е подобрило в следствие на значителните инвестиции от страните в процеса на разработване на предложенията, често с важен принос от страна на техническите партньори.

7. Установява опростен, бърз и новаторски процес за отпускане на средства, като действа прозрачно и отговорно.

Въпреки че концепцията за отпускане на средства според изпълнението не е нова, Глобалният фонд е новатор в практическите системи за прилагане на този подход, който балансира нуждата от отговорност и ефикасност. Това включва работа със страните под-получатели за идентифициране на малък брой ключови индикатори, които ще бъдат използвани за оценка на напредъка и гарантиране на това, че изискванията на Глобалния фонд за отчетност разчитат на съществуващите процеси. Използването на Местния представител на фонда е друг отговорен механизъм, имащ за цел да осигури подходящ контрол при прилагането на програмите на местно ниво.

Ангажираността на Глобалния фонд за прозрачност е илюстрирана с широкия спектър от информация, публикувана на интернет страницата му. Всички одобрени предложения и подписани споразумения за отпускане на средства могат да бъдат разгледани в нередактирана форма, както и всички документи, разисквани по време на срещите на Борда.

Обществеността има възможност да проследи напредъка на местните програми чрез разглеждане на съществуващите отчети на под-получателите.

Достъпът до информацията за Глобалния фонд на интернет страницата му е още по-широк заради възможността да бъде разгледана на шест езика: арабски, китайски, английски, френски, руски и испански.

Полезни връзки
» Български лекарски съюз
» Национална здравноосигурителна каса
» Позитивно за ХИВ/СПИН
» Министерство на здравеопазването
» ПРООН - България
» UNDP - Worldwide
» Глобален фонд за борба срещу СПИН,...
» Световна Здравна Организация
» UNAIDS
» Национален комитет по профилактика...
» Изпълнителна агенция по лекарствата
» Национален съвет по наркотичните...
» Национален център по хигиена,...
» Health Media Group
» Национален център по здравна...
» Международен институт по...
» Български сайт за ХИВ/СПИН
» Столична Регионална Инспекция за...
» Национален осигурителен институт
» Национален статистически институт

[Още]