BG | EN
Програма към министерство на здравеопазването
Превенция и контрол на ХИВ/СПИННационална програма 2017-2020 г.
Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и...

Национална програма 2008-2015 г.
Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и...

Национална програма 2001-2007 г.
Национална програма за профилактика и контрол на...

НОВА БРОШУРА

АКТУАЛНИ ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ 2014 - 2015 Г.
Картичка и плакат Световен ден за борба срещу...

НАЙ-НОВИЯТ НИ ВИДЕОКЛИП И ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ
НАЙ-НОВИТЕ ВИДЕОКЛИПОВЕ НА ПРОГРАМА "ПРЕВЕНЦИЯ И...

Най-новата брошура по туберкулоза

КАБКИС
Какво е КАБКИС? Това са кабинети за анонимно,...

Термини и съкращения
Термини (на български език) ХИВ-позитивен - това е...

Конкурси
ПОКАНА към лечебни заведения за заявяване на...


Високите резултати и правилното усвояване грантовете осигуриха ново финансиране по програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН"

22-07-2008България получи висока оценка от Глобалния фонд за изпълнението на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” и ще получи продължаващо финансиране от 32, 4 милиона евро за периода 2009 – 2014 г.

Глобалният фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария през м. юли 2007 г. покани България да участва в процеса по оценка за квалификация на грант BUL-202-G01-H-00 за Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” за финансиране съгласно новосъздадения механизъм за продължаване на финансирането (Rolling Continuation Channel). Този механизъм се прилага само за грантове, които са получили 4 последователни отлични оценки за финансово и програмно изпълнение през последните две години. Механизмът за продължаване на финасирането цели да се осигури по-дългосрочно отпускане на средства на добре изпълнявани програми и правилно усвояваните грантове.

Главната цел на това предложение за продължаване на финансирането е да допринесе за ограничаване на разпространение на ХИВ сред населението и подобряване качеството на живота на хората, живеещи с ХИВ:

• Нарастване от 37 % през 2007 г. до поне 60% през 2014 г. на обхвата на най-рисковите групи от населението с целенасочени, устойчиви и доказани в практиката интервенции за превенция на ХИВ с цел да се намали риска за заразяване и предаване на ХИВ инфекцията.

• Увеличаване от 33% през 2007 г. до поне 75% на обхвата на най-рисковите групи с доброволно изследване и консултиране за ХИВ с цел да се увеличи процента на хората носители на ХИВ, които знаят своя статус.

Предложението ще допринесе за постигането на крайната цел на Националната стратегия за борба с ХИВ/СПИН 2008-2015 чрез изпълнение на следните оперативни цели:

1) Създаване на подкрепяща среда за ефективен и устойчив национален отговор на проблема ХИВ/СПИН в България;

2) укрепване на научната основа за целенасочен и ефективен отговор на проблема ХИВ/СПИН;

3) разширяване на достъпа, обхвата и качеството на услугите за доброволно изследване и консултиране като основа за превенцията, грижите, и подкрепата със специален фокус върху основните рискови групи;

4-9) Оперативни цели 4-9 се концентрират върху намаляване специфичната уязвимост и увеличавне на обхвата, гарантиране достъпа до всеобхватни, висококачествени програми и услуги, насочени към най-рисковите групи: 4) инжектиращи наркомани; 5) ромска общност; 6) проституиращи; 7) млади хора в риск; 8) хора, живеещи с ХИВ; и 9) мъже, които правят секс с мъже.


Основни целеви групи на Програмата са инжекционно употребяващи наркотици, мъже, които правят секс с мъже, млади хора от ромска общност (на възраст 15-25 год.), които са с по-висок риск, лица лишени от свобода, мобилни групи, млади хора в риск (на възраст 15-24 год.), хора, живеещи с ХИВ.

Основен аспект при разширавянето на интервенциите, заложени в това проектно предложение, е укрепването на система на общественото здравеопазване, както на национално, така и на регионално ниво:

• Всички 28 Регионални инспекции за опазване на общественото здраве ще бъдат поетапно включени в провеждането на интегрирани биологични и поведенчески проучвания, както и в цялостния механизъм за управление на местно ниво.

• Координацията на местно ниво ще се подобри чрез засилване на работата в мрежа и по-широко въвличане на заинтересованите участници във вземането на решения посредством изграждането на местни комитети по СПИН, туберкулоза и полово предавани инфекции.

• Ще се укрепи институционалната рамка на основните министерства, които имат роли и отговорности по отношение на превецията на ХИВ.

• Ще бъдат изградени нови механизми за изпълнение на дейности, базирани в общността чрез насочване на национални средства от централно към регионално и общинско ниво.

• Системата за мониторинг и оценка на ситуацията и отговора по отношение на ХИВ/СПИН ще бъде надградена на всички нива на здравната система.

Добре изградените механизми както за финансиране, така и за поемане на отговорност на всички нива и сектори, които участват в националния отговор, ще допринесат за постигането на устойчиви резултати.

Ефективното изпълнение на Програмата от 2004 г. насам се изразява в постигнатите резултати от стартирането на Програмата. Към 31.12.2007 г. конкретните резултати от изпълнението на ключовите индикатори за обхват на Програмата е, както следва:

● В МЗ бе създадена нова дирекция «Превенция и контрол на СПИН, туберкулоза и полово предавани инфекции»

● В 10 общини бяха създадени Местните координационни офиси по СПИН – Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, София и Стара Загора.

● Изградени са и функционират 1 национално и 9 регионални звена за второ поколение епидемиологичен надзор на ХИВ съответно в НЦЗПБ и РИОКОЗ в Благоевград, Бургас, Варна, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, София и Стара Загора. Ежегодно се провеждат биологични и поведенчески проучвания сред най-уязвимите групи. При четвъртия кръг проучвания в края на 2007 г. бяха събрани анкетни карти и кръвни проби от 2 748 представители на пет уязвими групи – интравенозни наркомани; проситуиращи жени и мъже; млади мъже от ромски произход; лица, лишени от свобода и мъже, които правят секс с мъже.

● Изградена е и се поддържа мрежа от 19 кабинета за безплатно и анонимно консултиране и изследване за СПИН (КАБКИС). 12 от тях се координират от РИОКОЗ в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Плевен, Пловдив, Русе, София и Стара Загора; 1 от НЦЗПБ – Национална потвърдителна лаборатория по ХИВ; и 6 от неправителствени организации – по един КАБКИС в Пазарджик, Перник, Хасково и три в София. Консултантите от КАБКИС работят по определен график веднъж седмично във всички затвори в страната. От началото на тяхното разкриване през 2003 г. до 31.12.2007 г. във всички кабинети през пълния процес на консултиране и изследване за ХИВ са преминали 72 751 лица.

● В периода 01.01.2004 г.-31.12.2007 г. Програмата постигна следните резултати при предостяване на услуги за превенция на ХИВ сред най-уязвимите групи от населението:

- достигнати са общо 7 944 нови интравенозни наркомани по Компонент 4 на Програмата; осъществени са общо 136 079 контакта с интравенозни наркомани за предоставяне на услуги;

- достигнати са общо 21 683 нови представители на ромска общност по Компонент 5 на Програмата;

- достигнати са общо 7 483 индивидуални проституиращи жени и мъже по Компонент 6 на Програмата; осъществени са общо 98 420 контакта с представители на тези уязвима група за предоставяне на услуги;

- 5 нископрагови центъра за интравенозни наркомани бяха финансово подкрепени в Бургас, Варна, Пловдив, София и Плевен;

- 8 центъра, базирани в ромска общност бяха финансово подкрепени в Бургас, Варна, Видин, Пазарджик, Пловдив, Сливен, София и Стара Загора;

- общо 12 мобилни медицински кабинета към неправителствени организации са подкрепени финансово за достигане на представителите на уязвимите групи; от тях 9 са закупени със средства на Програмата;

● Програмата работи със 147 училища от 13 общини за поетапно въвеждане на здравно образование и развитие на политики за сексуално здраве и превенция на ХИВ/СПИН;

● Над 18 033 ученици са включени в групите по здравно образование /СИП/ през последните четири учебни години;

● Общо 138 946 млади хора са достигнати с различни дейности, насочени към превенция на ХИВ в рамките на малки училищни и общински проекти, кампании за промоция на здраве и разпространение на презервативи;

● Общo 3 421 лица, обучени за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, сред които различни медицински специалисти, сътрудници на терен от неправителствени организации, социални работници и други, експерти, които участват в епидемиологичния надзор и мониторинг и оценката на дейностите;

● Безплатно от Министерство на здравеопазването се предоставя съвременна антиретровирусна терапия на всички нуждаещи се хора живеещи с ХИВ/СПИН, както и лечение на опортюнистични инфекции със средства от Глобалния фонд;

● Със средствата на Глобалния фонд, Програмата беше създаде четиримесечен резерв от антиретровирусни медикаменти за лечение на хора живеещи с ХИВ и СПИН с цел да не се допусне прекъсване на терапията, както и осигуряването на постекспозиционна терапия на медицински специалисти;

● Разкрити са и функционират 3 нови сектора за лечение на пациенти с ХИВ във Варна, Пловдив и Плевен. Предстои рзкриване на още два сектора в Бургас и Стара Загора.

● Финансово са подкрепени дейностите на 3 кабинета за психо-социална подкрепа за хората живеещи с ХИВ/СПИН, техните близки и партньори – два центъра в София и един във Варна.

Броят на официално регистрираните в Министерство на здравеопазването ХИВ – серопозитивни лица към 15 юли 2008 г. е 878, от които 63 лица са открити от началото на тази година. Данните показват, че за същия период на миналата година са били регистрирани 48 лица. Запазват се тревожните тенденции да се откриват ХИВ-позитивни лица сред младите хора (30 % от новооткритите са млади лица от 18 до 25 години) и лицата употребяващи интравенозни наркотици (до 50 % от новооткритите т.г.).Полезни връзки
» Български лекарски съюз
» Национална здравноосигурителна каса
» Позитивно за ХИВ/СПИН
» Министерство на здравеопазването
» ПРООН - България
» UNDP - Worldwide
» Глобален фонд за борба срещу СПИН,...
» Световна Здравна Организация
» UNAIDS
» Национален комитет по профилактика...
» Изпълнителна агенция по лекарствата
» Национален съвет по наркотичните...
» Национален център по хигиена,...
» Health Media Group
» Национален център по здравна...
» Международен институт по...
» Български сайт за ХИВ/СПИН
» Столична Регионална Инспекция за...
» Национален осигурителен институт
» Национален статистически институт

[Още]